VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS MOKYKLOS

VYR. BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos (toliau – Įstaiga) vyr. buhalterio (toliau vyr. buhalteris) pareigybė yra priskiriama finansų srities vadovų grupei.Pareigybės lygis – A2.Pareigybės paskirtis – užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi.Vyr. buhalterį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Įstaigos direktorius.Vyr. buhalterio pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.Vyr. buhalteris savo darbe privalo vadovautis LR Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Įstaigos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.Vyr. buhalteris tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.Vyr. buhalterį, jo nesant, pavaduoja Įstaigos direktoriaus Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.Šis pareigybės aprašymas pasikeitus LR įstatymams arba kitiems norminiams aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos direktoriaus iniciatyva.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM VYR. BUHALTERIO PAREIGAS

10. Vyr. buhalteris turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

10.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą arba tiksliųjų mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą;

10.2. išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

10.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

10.4. gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

10.5.mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer ir Biudžetas VS programiniu paketu;

10.6.mokėti dirbti finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema;

10.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

10.8. žinoti pagrindinius darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos taisyklių reikalavimus.

III. VYR. BUHALTERIOFUNKCIJOS

11. Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:

11.1.organizuoja buhalterinę apskaitą užtikrinant Įstaigos finansinį stabilumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka;

11.2 rengia programų sąmatų projektus, esant poreikiui jas tikslina;

11.3.užtikrina, kad teisingai būtų naudojamos Įstaigos asignavimų lėšos ir kiti finansiniai ištekliai pagal patvirtintas programų sąmatas;

11.4.užtikrina, kad laiku būtų fiksuojamos piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose;

11.5.analizuoja finansinių išteklių panaudojimą bei teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl jų panaudojimo gerinimo;

11.6.užtikrina, kad būtų tiksliai tvarkoma Įstaigos pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinė apskaita;

11.7.užtikrina, kad būtų apskaitoma Įstaigos vardu gauta parama-labdara;

11.8.užtikrina, kad teisingai būtų tvarkoma savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, valdomo patikėjimo teise, apskaita;

11.9. užtikrina, kad teisingai ir laiku būtų skaičiuojamas Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis, darbo užmokestis už kasmetines atostogas, laikinojo nedarbingumo pašalpos, socialinės išmokos, gyventojų pajamų mokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos į fondus, kitos įmokos, atlikti mokėjimai į valstybinių ir kitų įstaigų, darbuotojų nurodytas banko sąskaitas;

11.10. užtikrina, kad būtų laiku atsiskaitoma su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, statistikos skyriais, savivaldybės administracijos skyriais;

11.11. kontroliuoja, kad nustatytu laiku būtų padengiami įsiskolinimai kreditoriams;

11.12. vykdo bankines operacijas, periodiškai atlieka banko išrašų ir apskaitos registrų sutikrinimus;

11.13. nustatytu laiku teikia finansuojančiai įstaigai mėnesines, ketvirtines, metines ataskaitas ir kitus reikiamus duomenis apie biudžeto asignavimus bei jų panaudojimą;

11.14 teikia buhalterinės apskaitos duomenis pagal pareikalavimą Įstaigos direktoriui, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms;

11.15 apskaito atsargas, trumpalaikį turtą, ilgalaikį turtą, Įstaigos skolas bei skolas Įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruoja visas buhalterinės apskaitos operacijas;

11.16 apskaičiuoja ir laiku deklaruoja mokesčius;

11.17 konsultuoja atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos klausimais;

11.18 kontroliuoja ar ūkinės operacijos atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija teisėta;

11.19 tvarko apskaitos registrus ir užtikrina, kad visi apskaitos dokumentai būtų įtraukti į apskaitos registrus ir tik vieną kartą;

11.20 užtikrina ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įtraukimą į apskaitą pagal pateiktus pirminius dokumentus;

11.21 užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą;

11.22 užtikrina visų specialiųjų apskaitos dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarkos laikymąsi;

11.23. atlieka inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;

11.24. tvarko komandiruočių išlaidų apskaitą;

11.25. kiekvieną mėnesį apskaito registrų likučius sutikrina su Žurnalo-Didžiosios knygos likučiais;

11.26. išduoda darbuotojams pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;

11.27. rengia Įstaigos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius LR teisės aktų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais;

11.28. teikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinę sistemą LR Finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais;

11.29. Įstaigos interneto svetainėje skelbia Įstaigos metinių ir ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitas ir informaciją apie Įstaigos darbuotojų darbo užmokestį;

11.30. rengia sprendimų, aiškinamųjų raštų, Įstaigos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

11.31. tvarko mokesčius už teikiamą priešmokyklinį ugdymą: apskaičiuoja jo mokestį, išrašo mokesčio kvitus ir išdalina juos į priešmokyklinio ugdymo grupes, analizuoja ir teikia informaciją Įstaigos direktoriui apie pradelstus mokėjimus;

11.32. saugo apskaitos dokumentus ir registrus, pagal reikalavimus formuoti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į Įstaigos archyvą;

11.33. vykdo kitus Įstaigos direktoriaus pavedimus, užduotis, informuoja apie Įstaigos finansų būklę.

IV. ATSAKOMYBĖ

12. Vyr. buhalteris atsako už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Vilniaus Sausio 13-osios mokykla
Vilnius
Architektų g. 166, 852443529, rastine@sausio13.vilnius.lm.lt
el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)