SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti darbo patirtį rengiant ir / arba įgyvendinant ir arba / vertinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas arba rengiant neformaliajam suaugusiųjų švietimui ir / arba neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimui skirtas metodikas, metodines priemones ar apžvalgas;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro, ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos kvalifikacijų sistemos formavimą;

4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

7. mokėti užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

1. rengia metodines rekomendacijas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo, įteisinimo, taikymo ir suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo;

2. rengia metodinę informaciją suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertintojams (metodinių rekomendacijų priedas);

3. atsako už tinkamą metodinių rekomendacijų dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo, įteisinimo, taikymo ir suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo ir jų priedo pateikimą;

4. pagal poreikį dalyvauja diskusijose dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo, įteisinimo, taikymo ir suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo;

5. bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais;

6. vykdo Projekto vadovo ir tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;

7. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

PAREIGYBĖS APIMTIS IR DARBO SUTARTIES TRUKMĖ

Su kandidatu, laimėjusiu konkursą, bus sudaroma 7 (septynių) mėnesių projektinio darbo sutartis. Pareigybės apimtis – 1 (vienas) etatas.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Vilnius
Geležinio Vilko g. 12, 852497126, [email protected]
el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)