PATVIRTINTA

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-20

METODIKOS IR INFORMATIKOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Metodikos ir informatikos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Metodikos ir informatikos skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui, o vedėjo nesant organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinant sklandų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) informacinių technologijų darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -informacinių technologijų palaikymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį informatikos srityje;

6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacines sistemas ir gebėti jas taikyti praktikoje;

6.3. būti susipažinęs su naujovėmis informacinių technologijų srityje, gebėti jas taikyti praktiškai;

6.4. išmanyti kompiuterinio tinklo, reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų ir operacinių sistemų veikimą ir administravimą;

6.5. mokėti apibendrinti vartotojų poreikius informacinių sistemų plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus;

6.6. turėti organizacinio darbo patirties;

6.7. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, išmanyti elektroninės informacijos apdorojimo, perdavimo metodus ir jų taikymo galimybes, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.8. būti gerai susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo ir teisės aktų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.9. mokėti dirbti „Microsoft Office“ paketo programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pataria skyriaus vedėjui, kaip planuoti ir organizuoti skyriaus darbą bei skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, o jam nesant vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;

7.2. dalyvauja planuojant kompiuterinės technikos, tinklo įrangos įsigijimo/nuomos, programinės įrangos įsigijimo/nuomos, Tarnybos IS (toliau – Tarnybos IS) priežiūros ir vystymo paslaugų viešuosius pirkimus, rengiant ir derinant šių pirkimų paraiškas, technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams;

7.3. organizuoja kompiuterinės technikos perskirstymą, techninę priežiūrą ir jos remontą, eksploatacijai reikalingų medžiagų tiekimą;

7.4. prižiūri bei įgyvendina sklandų viešųjų elektroninių paslaugų teikimą bei plėtrą, pažangių informacinių technologijų diegimą Tarnyboje;

7.5. užtikrina Tarnybos IS serverių funkcionavimą;

7.6. įgyvendindamas elektroninės informacijos saugą, vykdo Tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę;

7.7. pagal kompetenciją prižiūri informacinių sistemų klaidų ir trūkumų šalinimą ir informacinių sistemų ryšius su kitomis valstybės institucijomis ir organizacijomis;

7.8. rengia Tarnybos IS nuostatų ir saugos dokumentų ir jų pakeitimų projektus, pagal kompetenciją vykdo asmens duomenų apsaugos priemones, rengia pasiūlymus informacinės saugos klausimais, rengia išvadas derinti pateiktiems specifikacijų ir nuostatų projektams;

7.9. dalyvauja rengiant duomenų teikimo trečiosioms šalims sutarčių projektus, pagal kompetenciją rengia integracijos su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis bei registrais projektus;

7.10. pagal kompetenciją prižiūri skyriaus inicijuotų sutarčių vykdymą, užtikrina jų savalaikį pratęsimą, sustabdymą, nutraukimą, naujų sutarčių savalaikį inicijavimą, efektyvų bendravimą su prekių (paslaugų, darbų) tiekėjais;

7.11. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams bei suinteresuotiems asmenims informacinių technologijų, elektroninių viešųjų paslaugų, duomenų saugos klausimais;

7.12. pagal kompetencija bendradarbiauja su valstybinių registrų tvarkytojais dėl duomenų apsikeitimo funkcijų pagal sutartis vykdymo ir duomenų, pagal vienkartines užklausas, teikimo;

7.13. dalyvauja projektų, susijusių su informacinėmis technologijomis rengime ES struktūrinių fondų paramos ir kitoms lėšoms gauti;

7.14. analizuoja Tarnybos veiklos procesus, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių procesų optimizavimo ir tobulinimo taikant informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones;

7.15. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Metodikos ir informatikos skyriaus vedėjui.

755 €
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
Vilnius
Švitrigailos g. 11E, 852339236, [email protected]
el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)