PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VK-307

MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
6.4. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
7.2. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą ir rengia veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
7.3. dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese;
7.4. rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;
7.5. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
7.6. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina teritorijų planavimo dokumentus);
7.7. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
7.8. dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;
7.9. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese: nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas; rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veikos galimybių projektus; vykdo kitas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;
7.10. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;
7.11. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;
7.12. dalyvauja derinant pavojingų objektų avarinius planus;
7.13. vertina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus ir rengia sprendimų projektus, vertina ir skelbia elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus;
7.14. vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
7.15. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
7.16. plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
7.17. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
7.18. vykdo leidimų – higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
7.19. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
7.20. konsultuoja Marijampolės departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
7.21. pagal veiklos sritį teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
7.22. konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;
7.23. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.24. dalyvauja rengiant Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.25. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.26. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.27. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.28. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.29. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
7.30. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.31. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.32. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.33. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

689 €
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Vilnius
Kalvarijų g. 153, (85)2646603, [email protected]
el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)