LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro (toliau – Centras) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 15.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Centro vedėjo pareigybė reikalinga administruoti Centro veiklą, organizuoti priskirtos infrastruktūros ir nekilnojamojo turto priežiūrą, žemės valdos projektų rengimą, karinių vienetų aprūpinimą degalais, darbų, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, maitinimo paslaugų teikimą, kontroliuoti teritorijų valymo ir infrastruktūros priežiūros paslaugas teikiančių įmonių darbų kokybę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – struktūros administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį organizuojant infrastruktūros priežiūrą biudžetinėje įstaigoje;
6.3. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, profesinę karo tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą ir asmens duomenų apsaugą, veiklos planavimą;
6.5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių priežiūrą, viešuosius pirkimus, turto apskaitą, nekilnojamojo turto valdymą;
6.6. žinoti krašto apsaugos sistemos struktūrą, valdymo principus, išmanyti sistemos specifiką;
6.7. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles ir gebėti rengti dokumentų projektus;
6.8. mokėti valdyti, analizuoti, sisteminti informaciją ir duomenis, juos apibendrinti, rengti išvadas;
6.9. mokėti gerai dirbti kompiuteriu MS Office programomis;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja Centro skyriams, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Centrui pavestų uždavinių įgyvendinimą;
7.2. dalyvauja planuojant lėšas infrastruktūros priežiūrai ir eksploatacijai bei kontroliuoja teisingą šių lėšų panaudojimą;
7.3. organizuoja tinkamą priskirtos infrastruktūros administravimą Centro administruojamose teritorijose;
7.4. organizuoja ir kontroliuoja Centro dokumentų rengimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. vertina Centro darbuotojų veiklą, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
7.6. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras Centro reikmėms;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja Centro administruojamų statinių statybos techninę priežiūrą bei remontuojamų objektų atidavimą eksploatuoti bei Centro administruojamų statinių valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. organizuoja Centro darbuotojų saugą ir sveikatą, Centro administruojamų infrastruktūros objektų ir teritorijos gaisrinę saugą bei aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
7.9. organizuoja elektroninių priešgaisrinių ir apsauginių signalizacijų priežiūrą;
7.10. organizuoja, koordinuoja ir užtikrina Centro administruojamoje teritorijoje dislokuotų karinių vienetų karių maitinimą Centro stacionariose valgyklose;
7.11. organizuoja degalų, tepalų, specialiųjų skysčių išdavimą karinių vienetų transportui ir kontroliuoja jų apskaitos vykdymą Centro administruojamose degalinėse;
7.12. organizuoja ir kontroliuoja inžinerinių tinklų (vandens, dujų, elektros, šilumos) ir inžinerinių įrenginių eksploatavimą, priežiūrą ir paslaugų tiekimą;
7.13. kontroliuoja energetinių išteklių (vandens, dujų, elektros, šilumos) tiekimo paslaugų teikimą;
7.14. organizuoja įmonių, teikiančių patalpų ir teritorijų valymo bei priežiūros paslaugas, atliktų darbų kokybės kontrolę Centro administruojamuose kariniuose vienetuose;
7.15. organizuoja ir kontroliuoja Centro apskaitomo trumpalaikio ir ilgalaikio turto valdymą;
7.16. organizuoja žemės valdos projektų rengimą Centro administruojamose teritorijose;
7.17. organizuoja Centro administruojamos infrastruktūros ir inventoriaus smulkų remontą;
7.18. teikia Įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriui pasiūlymus pagal savo kompetenciją;
7.19. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriui.

1034 €
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Vilnius
Mindaugo 26, 870672864, indre.orintaite@mil.lt
el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)