PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
mero 2017 m. kovo 20 d.

potvarkiu Nr. M3-35

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos ir mero sekretoriato vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir derinti dalykinius mero susitikimus, palaikyti ryšius su valstybės institucijomis, įmonėmis ir įstaigomis, Savivaldybės tarybos nariais, Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais ir miesto bendruomene.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrosiose veiklos srityse – dokumentų valdymas, viešieji ryšiai ir komunikavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir 1 metų darbo patirtį;
6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.3. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, būti susipažinusiam su komitetų veiklos sritis reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu;
6.4. išmanyti savivaldybės institucijų sistemą, jos struktūrą, uždavinius ir funkcijas;
6.5. gebėti planuoti darbo laiką;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir kalbos kultūros taisykles;
6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Savivaldybės mero pavedimu rengia mero vardu Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektus, įskaitant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl rinkimo ar skyrimo į Savivaldybės tarybos renkamas ar skiriamas pareigas, Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, komisijų ar kitokių darbo grupių sudėties, darbo tvarkos, Savivaldybės tarybos atstovų delegavimo ir kitus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato kompetenciją
7.2. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vykdomos veiklos ir personalo valdymo klausimais;
7.3. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su Savivaldybės tarybos nariais, Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, miesto bendruomene;
7.4. pagal savo kompetenciją teikia informaciją Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės tarybos frakcijoms, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės tarybos komisijoms, Savivaldybės administracijai, fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.5. kontroliuoja Savivaldybės mero pavedimų vykdymo eigą ir terminus, teikia informaciją merui apie pavedimų įvykdymą;
7.6. nuskaito ir registruoja Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės tarybos komisijoms, Savivaldybės tarybos frakcijoms, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatui adresuotą gaunamąją korespondenciją, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, perduoda juos atsakingam asmeniui įrašyti rezoliucijas, vykdo jų kontrolę;
7.7. tvarko Savivaldybės interneto svetainę savo kompetencijai priskirtais klausimais;
7.8. organizuoja, techniškai aptarnauja ir protokoluoja Savivaldybės mero ir Savivaldybės įmonių ir įstaigų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pasitarimus, komisijų ir darbo grupių posėdžius, organizuoja priimtų sprendimų, protokolinių pavedimų spausdinimą, dauginimą, išsiuntimą vykdytojams;
7.9. informuoja pasitarimų, posėdžių dalyvius apie renginių laiką, užsako leidimus;
7.10. atsakinėja į telefono skambučius, pagal savo pareigybės kompetenciją konsultuoja interesantus ir keičiasi informacija;
7.11. sistemina Savivaldybės mero pasitarimų ir posėdžių medžiagą;
7.12. supažindina Savivaldybės merą su jam skirtais kvietimais dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir informuoja kviečiančiąsias institucijas apie Savivaldybės mero dalyvavimą;
7.13. supažindina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus su Savivaldybės mero darbotvarke, informuoja juos apie planuojamus susitikimus, pasitarimus, komisijų, darbo grupių posėdžius bei būtiną parengti ir pateikti Savivaldybės merui informaciją;
7.14. sudaro Savivaldybės mero darbotvarkę ir informuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų ryšių specialistus apie Savivaldybės mero rengiamus pasitarimus, dalykinius susitikimus, posėdžius.
8. Vykdo kitus Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriui.

689 €
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Klaipėda
846393228, [email protected]
el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)