PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. PAD-29

FINANSŲ IR TURTO DEPARTAMENTO
FINANSŲ SKYRIAUS BIUDŽETO FORMAVIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir turto departamento Finansų skyriaus Biudžeto formavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija -12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės metinio biudžeto projektui sudaryti ir vykdymui kontroliuoti pagal priskirtą veiklos sritį, siekiant įgyvendinti skyriaus uždavinius ir funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – finansų administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžeto asignavimų naudojimą, dokumentų valdymą, archyvavimą;
6.3. gebėti analizuoti, planuoti kuruojamos srities programų lėšų poreikį biudžeto asignavimams gauti, jų pokyčius, juos lemiančius veiksnius ir asignavimų panaudojimą;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų (priemonių) ir jų sąmatų projektus ir teikia poskyrio vedėjui pagal įgaliojimus;
7.2. rengiant savivaldybės biudžetą tikrina programų ir programų sąmatų projektus (įskaitant sąmatų projektus, parengtus priemonėms, finansuojamoms Europos Sąjungos paramos lėšomis ir specialių tikslinių dotacijų, skirtų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti), pateiktų skaičiavimų teisingumą ir pagrįstumą, esant būtinumui, teikia pasiūlymus asignavimų valdytojams dėl pastebėtų trūkumų ištaisymo, siekdamas parengti programų sąmatų projektus pagal galiojančius norminius dokumentus, užtikrinančius asignavimų valdytojų programų įgyvendinimą;
7.3. vykdo valstybės deleguotų funkcijų lėšų poreikio planavimo kontrolę;
7.4. pagal patikrintus asignavimų valdytojų planuojamų vykdyti programų sąmatų projektus teikia duomenis nustatytos formos savivaldybės metinio biudžeto projektui rengti (rengia aiškinamąjį raštą, palyginamąsias lenteles ir kitą pagalbinę medžiagą), reikalingus parengtam biudžeto projektui svarstyti;
7.5. teikia duomenis savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti dėl biudžeto tikslinimo, rengia aiškinamuosius raštus prie šių sprendimų projektų;
7.6. rengia pažymas – pranešimus apie skirtus (patikslintus) asignavimus;
7.7. sudaro ir teikia Finansų ministerijai pagal nustatytas formas patvirtintą biudžetą;
7.8. tikrina asignavimų valdytojų sudarytas ir patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas ir tvirtina finansų valdymo ir apskaitos kompiuterinėje programoje, siekdamas parengti Savivaldybės biudžeto pajamų ir finansavimo planą;
7.9. analizuoja asignavimų valdytojų pranešimus dėl biudžeto asignavimų pakeitimo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, teikia išvadas poskyrio vedėjui, esant nepagrįstam išlaidų keitimui;
7.10. nagrinėja asignavimų valdytojų prašymus dėl asignavimų perskirstymo tarp ketvirčių ir teikia išvadas poskyrio vedėjui dėl jų pagrįstumo;
7.11. analizuoja asignavimų valdytojų prašymus dėl susidariusios išlaidų ekonomijos panaudojimo turtui įsigyti ir įvertina jų pagrįstumą, teikia išvadas poskyrio vedėjui dėl turto įsigijimo tikslingumo, siekdama užtikrinti, kad asignavimų valdytojai efektyviai panaudotų asignavimus;
7.12. analizuoja ir kontroliuoja ketvirtines ir metines asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, teikia išvadas ir siūlymus dėl asignavimų racionalaus naudojimo;
7.13. teikia duomenis savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirtinei ir metinei ataskaitai parengti pagal patvirtintas formas, pagal savo kompetenciją rengia aiškinamąjį raštą;
7.14. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto programų sąmatų ir skaičiavimų formas;
7.15. rengia nustatytos formos medžiagą savivaldybės biudžeto projektui – asignavimų dalies suvestines lyginamąsias lenteles, asignavimų dinamiką ir kitus suvestinius duomenis;
7.16. atlieka pateiktų derinti pagal kompetenciją teisės aktų analizę, esant poreikiui, parengia pastabas, pasiūlymus ir teikia poskyrio vedėjui;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.18.pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą programų sąmatų sudarymo ir asignavimų naudojimo klausimais;
7.19. pagal kompetenciją nagrinėja skundus, prašymus, rengia atsakymų projektus;
7.20. parengia archyvui dokumentus pagal priskirtą sritį;
7.21. vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti skyriaus funkcijas.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

424 €
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Klaipėda
Liepų g. 11, 846393228, [email protected]
el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)